بازدهی

بازدهی

الف ) نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR)

این سود توسط مدیریت درست، طوری طراحی می شود تا بازدهی مناسبی
برای سبد به ارمغان بیاورد

ب ) نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR)

این سود نشان دهنده این نکته است که تا چه اندازهای مدیریت موفق سبد
بر روی کل داراییها صورت گرفته است