تیم مدیریتی

تیم سبدگردان

No_Image_Available

اسم و فامیل

( به زودی )
No_Image_Available

عارف روزه

(مدیر مالی و پشتیبانی)
No_Image_Available

بابک خالقی

(مدیر تامین منابع و توسعه)
No_Image_Available

اسم و فامیل

( به زودی )
No_Image_Available

اسم و فامیل

( به زودی )
No_Image_Available

اسم و فامیل

( به زودی )