کنترل تضاد و منافع

کنترل تضاد و منافع

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورتی كه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، اولویت با منافع مشتری می باشد. برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، سبدگردان بر اساس مفاد ماده 27 دستورالعمل پیش گفته و تبصره های آن عمل خواهد کرد.

همچنین شایان ذکر است هیچگونه منافعی ( به استثنای کارمزد دریافتی از مشترک ) در نتیجه سبدگردانی، نصیب سبدگردان نمی‌شود.