مجوز فعایت شرکت سبدگردان مهرگان صادر شد

شرکت سبدگردان مهرگان در تاریخ 20 اسفند ماه 1401 موفق به کسب مجوز فعالیت به شماره ثبت 12078 از سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت 606427 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران شد.
بر اساس این مجوز فعالیت، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت سبدگردانی مبادرت نماید.
مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور دو سال خواهد بود که پس از پایان مدت اعتبار، در چارچوب مقررات قابل تمدید است.

پیام بگذارید