کارمزد سبدگردانی

کارمزد سبدگردانی

بر اساس مفاد دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت در محاسبه کارمزد سبدگردانی از بین روش هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ شده است، روش مورد نظر را انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره سازمان را رعایت خواهد کرد. در صورتی که شرکت روش دیگری را مد نظر داشته باشد، قبل از اجرا و انعقاد قرارداد سبدگردانی، تأیید سازمان را دریافت خواهد کرد. کارمزد خدمات سبدگردانی در دو بخش

  1. کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد (کارمزد ثابت)
  2. کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان (بر مبنای درصدی از مازاد بازدهی سبد اختصاصی نسبت به ارقام تعیین شده در قرارداد) اخذ خواهد شد.

پیام بگذارید